Algemene
voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NLSOLARO

gevestigd in de gemeente Assen en kantoorhoudende te 9403 SX Assen, Jadestoep 27, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65556186, hierna te noemen: “NLSolaro”.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met NLSolaro.

Diensten: door of namens NLSolaro (al dan niet in regie) uitgevoerde Opdrachten, activiteiten en/of verstrekte adviezen.

Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten.

Goed of Goederen: ieder stoffelijk object welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door NLSolaro.

Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.

Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke NLSolaro met haar Opdrachtgever(s) aangaat.

Partijen: NLSolaro en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen.

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld
kunnen worden.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden en Diensten waartoe Opdracht is gegeven, of die door NLSolaro uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.

Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met NLSolaro aangaat dan wel aan wie NLSolaro een aanbieding doet.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop NLSolaro deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.

2.2.
Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door NLSolaro uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.
Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.

2.4.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het
overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen NLSolaro en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

2.5.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

2.6.
Indien NLSolaro niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan
betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat NLSolaro in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.7.
In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de
Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de
Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst.

2.8.
NLSolaro heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de
wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt aan Opdrachtgever en
treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Artikel 3 Offerte

3.1.
Alle aanbiedingen van NLSolaro, waaronder Offerten, geschieden vrijblijvend.

3.2.
Aanvaardingen van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.

3.3.
Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens Opdrachtgever, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

3.4.
NLSolaro heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

3.5.
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke, die door NLSolaro of in opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van NLSolaro. Zij mogen niet
aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare
offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen Opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door NLSolaro gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.

3.6.
Offertes zijn exclusief werkzaamheden van derden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.7.
Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt NLSolaro het recht om het
aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

3.8.
NLSolaro zal direct na het ondertekenen van de Offerte door Opdrachtgever aanvangen met de Werkzaamheden. Eventuele onjuistheden dienen voor ondertekening door Opdrachtgever aangetekend te worden. De Offerte wordt aldus geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en bindt Opdrachtgever.

3.9.
Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de
wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de
inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere
gegevens geldt, dat NLSolaro hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor
zover de betreffende stukken Schriftelijk door NLSolaro zijn bevestigd, dan wel
dat NLSolaro met de uitvoering heeft aangevangen.

3.10.
De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van
veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

3.11.
Elke door NLSolaro opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.

3.12.
Een samengestelde prijsberekening verplicht NLSolaro niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.13.
De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij NLSolaro bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.

3.14.
Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die
anderen, tegenover NLSolaro verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf
Opdrachtgever.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1.
De Overeenkomst tussen NLSolaro en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en
Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2.
Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Diensten of Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever NLSolaro
Schriftelijk in gebreke te stellen. NLSolaro dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

4.3.
De levertermijn neemt aanvang nadat NLSolaro de door Opdrachtgever ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen.

4.4.
Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Goederen worden te goede trouw gegeven.

4.5.
NLSolaro is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen
en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft voor
Opdrachtgever nimmer recht tot schadevergoeding.

4.6.
Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door NLSolaro zijn toelaatbaar, indien en voor
zover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift
gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover
de door NLSolaro te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders
wordt.

4.7.
Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door NLSolaro verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. NLSolaro is echter in geen geval tot enige
schadevergoeding gehouden.

4.8.
Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van NLSolaro en NLSolaro hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. NLSolaro heeft in dat geval recht op vergoeding van alle
vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 5 Prijs

5.1.
De door NLSolaro afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.2.
NLSolaro is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, echter in het
geval van een Overeenkomst met een Consument zal NLSolaro maximaal 50%
vooruitbetaling vorderen.

5.3.
Tot de volledig overeengekomen vooruitbetaling door NLSolaro is ontvangen is de Opdracht slechts onder voorbehoud. De uit de Opdracht voortvloeiende betalingsverplichting is voor Opdrachtgever echter wel bindend.

5.4.
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, transportkosten, porti, reisuren, omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

5.5.
Indien NLSolaro geen of te weinig btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is NLSolaro gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan NLSolaro voldoen en vrijwaart NLSolaro bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke NLSolaro hierdoor lijdt.

5.6.
Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of
als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt
afgerekend op basis van de nacalculatie van NLSolaro met een redelijke winstopslag.

5.7.
De prijs die NLSolaro voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. NLSolaro
is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van
de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, aanmerkelijke
kostenstijgingen (meer dan 15% per individueel onderdeel) in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.

5.8.
Indien Opdrachtgever van overheidswege recht heeft op subsidie, dient Opdrachtgever
hier zelf voor zorg te dragen en de subsidie aan te vragen bij de bevoegde instanties. Indien de subsidie niet wordt verleend valt dit buiten de verantwoording van NLSolaro. Het niet toekennen of ontvangen van de te verwachte subsidie geeft Opdrachtgever geen recht de Opdracht te annuleren.

Artikel 6 Stelposten

6.1.
In de Offerte of Overeenkomst kunnen ook stelposten zijn opgenomen. Stelposten zijn bedragen met het karakter van een “budget”. Stelposten worden gebruikt:

a.
omdat een bepaald onderdeel van de Werkzaamheden nog niet kan worden begroot (onvoldoende gegevens);

b.
omdat Opdrachtgever over een onderdeel van de Werkzaamheden nog geen definitieve beslissing heeft genomen. Dat is vaak doch niet uitsluitend het geval bij smaakgevoelige zaken.

c.
bij het aanschaffen van bouwstoffen;

d.
bij het verwerken van bouwstoffen;

e.
bij het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van uitvoering onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en nader moeten worden ingevuld.

6.2.
Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de Offerte of Overeenkomst vermeldt waarop deze betrekking heeft.

6.3.
Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan NLSolaro op dat moment bekende prijzen.

6.4.
Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever over de stelpost een
vergoeding van 10% verschuldigd. Deze vergoeding wordt eveneens ten laste van
de stelpost gebracht. Indien Opdrachtgever de stelpost met meer dan 10% onder
of -overschrijdt zal dit door NLSolaro als minder of –meerwerk op de factuur in
rekening worden gebracht.

Artikel 7 Wijzigingen, meerwerk (en-verbruik) en prijs- en tariefsaanpassingen

7.1.
NLSolaro zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en
correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. NLSolaro
is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.2.
Wanneer NLSolaro instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het
overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een
vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch NLSolaro behoudt zich het
recht voor om Opdrachtgever de door NLSolaro gemaakte kosten en de gederfde
winst in rekening te brengen.

7.3.
Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten
tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van NLSolaro doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend extra schoonmaakkosten, wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen.

7.4.
Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn
om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal NLSolaro Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of prestaties.

7.5.
Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of
prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet
uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.

7.6.
Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door NLSolaro prijzen en tarieven van de overeengekomen
Werkzaamheden worden aangepast.

Artikel 8 Uitvoering Werkzaamheden

8.1.
Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal NLSolaro de dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een
verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.

8.2.
Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en NLSolaro al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.

8.3.
Alvorens NLSolaro zal aanvangen met de Werkzaamheden zal er een schouwing plaatsvinden waarbij NLSolaro zal beoordelen of de gewenste Werkzaamheden mogelijk zijn op de gewenste locatie. Indien NLSolaro oordeelt dat er aanpassingen noodzakelijk
zijn alvorens de Werkzaamheden kunnen plaatsvinden dient Opdrachtgever hiervoor
zorg te dragen, hiervoor zal Opdrachtgever, in overleg met NLSolaro een redelijke termijn geboden worden.

8.4.
Indien op de dag van de geplande Werkzaamheden blijkt dat Opdrachtgever de aanpassingen niet heeft uitgevoerd is NLSolaro gerechtigd een kostenvergoeding ter hoogte van € 500,00 bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze kosten zijn supplementair en dienen door Opdrachtgever voldaan te worden naast de overeengekomen hoofdsom.

8.5.
Indien artikel 8.4 van toepassing is blijft Opdrachtgever gebonden aan de Overeenkomst en zal NLSolaro met Opdrachtgever een nieuwe termijn ter uitvoering van de Werkzaamheden afspreken.

8.6.
Tenzij anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever ervoor dat NLSolaro tijdig kan beschikken:

a.
over de voor de opzet van de Opdracht benodigde gegevens, vergunningen, goedkeuringen en verzekeringen, zo nodig in overleg met NLSolaro;

b.
over het terrein of de ruimte waar de Werkzaamheden verricht zullen worden, welke minstens 24 uur voor aanvang van de installatie opgeruimd, schoongemaakt, geëgaliseerd en vrij van obstakels dient te zijn;

c.
over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van de Goederen en/of overige bouwstoffen en hulpmiddelen;

d.
over aansluitingsmogelijkheden op maximaal 10 meter afstand van de te installeren
Goederen voor elektriciteit en andere voor de uitvoering van de Opdracht benodigde energie. De kosten van de benodigde elektriciteit e.d. zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.7.
Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat NLSolaro tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan NLSolaro te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart NLSolaro tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

8.8.
Voor de
uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft NLSolaro
het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene
Voorwaarden van NLSolaro ook gebonden is aan de Voorwaarden van de betreffende
derden.

8.9.
Het is
Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van NLSolaro
de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan NLSolaro
gegeven Opdracht over te dragen aan derden.

8.10.
Opdrachtgever
vrijwaart NLSolaro tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of
voortvloeien uit de aan NLSolaro gegeven Opdracht.

8.11.
Brengt
een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever,
werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de
uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover
Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk.

8.12.
NLSolaro
behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of
mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of
definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.

8.13.
Voorzieningen
die NLSolaro ten gevolge van de opschorting moet treffen, en schade die NLSolaro
ten gevolge van de opschorting lijdt, dienen aan NLSolaro vergoed te worden
door Opdrachtgever.

8.14.
Indien de
schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan NLSolaro bovendien vorderen, dat hem
een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de Opdracht wordt
gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet
verwerkte maar wel reeds door NLSolaro betaalde bouwstoffen.

Artikel 9 Afronding Werkzaamheden

9.1.
De
Werkzaamheden gelden als afgerond wanneer NLSolaro heeft medegedeeld dat de
Werkzaamheden afgerond zijn en Opdrachtgever de Werkzaamheden heeft aanvaard.

9.2.
Indien NLSolaro
heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden afgerond zijn en Opdrachtgever niet
binnen 5 werkdagen daarna laat weten of hij de Werkzaamheden al dan niet
aanvaardt, gelden de Werkzaamheden als aanvaard en dus afgerond.

9.3.
Indien Opdrachtgever
de Werkzaamheden afkeurt, dient dat Schriftelijk te geschieden onder vermelding
van de gebreken welke de reden voor afkeuring zijn.

9.4.
Indien Opdrachtgever
de Werkzaamheden in gebruik neemt, gelden de Werkzaamheden als afgerond.

9.5.
Indien Partijen
vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in
redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal NLSolaro na overleg
met Opdrachtgever een nieuwe datum melden waarop de Werkzaamheden gereed zullen
zijn voor afronding.

9.6.
Na de dag
waarop de Werkzaamheden als afgerond beschouwd worden, zijn de verrichte
Werkzaamheden voor risico van Opdrachtgever.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst

10.1.
Een
Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

10.2.
Een
Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Zakelijke Klanten wordt na
afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor
eenzelfde periode, maar ten minste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging
per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand.

10.3.
Een Duurovereenkomst
voor bepaalde tijd gesloten met Consumenten wordt na afloop van de periode
vermeld in de Overeenkomst maandelijks opzegbaar middels aangetekend schrijven.

10.4.
Een
Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd
aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming
van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand worden opgezegd.

10.5.
Onverminderd
het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt NLSolaro zich alle rechten
voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige
schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 11 Overmacht

11.1.
Onder
overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NLSolaro geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor NLSolaro niet in staat is haar verplichtingen na te
komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim
van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, uitbraak van een
epidemie of pandemie, plotselinge uitbraak van een oorlog ergens in de wereld, brand,
bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door NLSolaro
ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over
voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het
ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

11.2.
Opdrachtgever
kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:

a.
betalingsonmacht
aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s);

b.
gewijzigde
wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor
zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten
gevolge hiervan schade optreedt.

11.3.
Indien NLSolaro
als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen
te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de
overmacht door NLSolaro en indien de periode langer duurt dan 30 (dertig) dagen
gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk
te beëindigen.

11.4.
In dit
geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van
schadevergoeding.

11.5.
In geval
van overmacht behoudt NLSolaro het recht op betaling van het eventueel reeds
geleverde.

11.6.
NLSolaro is, zodra de overmacht intreedt
bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd is te factureren.

11.7.
Indien
in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is
Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan NLSolaro bestaande uit
een redelijke vergoeding voor de door NLSolaro gemaakte kosten, geleden verlies
en gederfde winst.

Artikel 12 Betaling

12.1.
Alle betalingen
aan NLSolaro dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Indien betaling in een andere valuta overeengekomen is,
geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling
plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die NLSolaro lijdt
door optredende koersverschillen zijn voor rekening en risico van
Opdrachtgever.

12.2.
Tenzij
tussen Opdrachtgever en NLSolaro Schriftelijk anders is overeengekomen dient
betaling van facturen van NLSolaro te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na
factuurdatum.

12.3.
NLSolaro
kan haar facturen per post of per e-mail versturen.

12.4.
Indien
Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient
Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan NLSolaro
Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt
Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

12.5.
Bezwaren
tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

12.6.
Opdrachtgever
kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

12.7.
NLSolaro
is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen
met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan
niet opeisbaar, aan NLSolaro schuldig is/zijn.

12.8.
Bij
langdurige of omvangrijke Opdrachten kan NLSolaro betaling in termijnen
verlangen.

12.9.
NLSolaro
is bevoegd de uitvoering van de Opdracht op te schorten, totdat de opeisbare
vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.

12.10.
In geval
van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling,
onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van
zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van
Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim
te zijn.

12.11.
NLSolaro
is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet
uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te
schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat
Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct
opeisbaar.

Artikel 13 Invordering

13.1.
Indien
Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene
Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en heeft NLSolaro, zonder dat een nadere sommatie of
ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over
het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent
per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een
volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en
ander onverminderd de verdere rechten van NLSolaro.

13.2.
Onverminderd
het in dit Artikel bepaalde is NLSolaro gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant,
zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete
te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever
verschuldigde tegenprestatie.

13.3.
Indien
Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene
Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en heeft NLSolaro nadat zij Opdrachtgever ten minste
eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag
Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te
brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de
verdere rechten van NLSolaro.

13.4.
Alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die NLSolaro moet maken
als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting,
komen ten laste van Opdrachtgever.

13.5.
De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste
15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van
€ 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten
berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt.

13.6.
Eventueel
verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van
verzuim.

13.7.
Als
Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd
bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de
overigens aan NLSolaro toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle
overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar
worden.

13.8.
Vanaf het
moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het
Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Goederen te
gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever
verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van
Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis
is.

13.9.
Gedane
betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste
plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst bij NLSolaro open staan.

13.10.
Bij
deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus
kosten en eventuele renten betaald zijn.

13.11.
In geval
van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de
Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 14 Eigendom en eigendomsvoorbehoud

14.1.
Zowel de
eigendom als de intellectuele eigendom van alle Goederen en Diensten berust en
blijft te allen tijde berusten bij NLSolaro tenzij Schriftelijk anders
overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom pas
over als de aan NLSolaro verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade,
boetes alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer
Overeenkomsten, volledig zijn voldaan.

14.2.
Opdrachtgever
is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verkopen, te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever is verplicht de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid individueel
identificeerbaar te bewaren.

14.3.
Indien
derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud Goederen dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht NLSolaro
daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen.

14.4.
Bij
beslag op (een deel van) het Goed, (voorlopige) surséance van betaling of
faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de beslagleggende
deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de
(eigendoms-)rechten van NLSolaro.

14.5.
Voor het
geval dat NLSolaro zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare
toestemming aan NLSolaro of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van NLSolaro zich bevinden en die Goederen, op
kosten van Opdrachtgever, mede terug te (laten) nemen.

14.6.
Als
Opdrachtgever, nadat de Goederen conform de Overeenkomst door NLSolaro zijn
geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het
eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Goederen indien Opdrachtgever zijn
verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet nakomt.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

15.1.
Tenzij
anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van
intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht,
het auteursrecht en alle industriële eigendomsrechten – toe aan NLSolaro of
diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan
worden door een depot of registratie, is uitsluitend NLSolaro daartoe bevoegd.

15.2.
Opdrachtgever
zal niet zonder Schriftelijke toestemming van NLSolaro door NLSolaro aan
Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, concepten, Diensten of Goederen,
geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is
overeengekomen.

15.3.
Opdrachtgever
is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van NLSolaro diensten
en Goederen te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de
intellectuele eigendomsrechten van NLSolaro en mag deze uitsluitend gebruiken,
aanbieden, verkopen en leveren onder het merk en het logo die NLSolaro of haar
leverancier aan de Goederen heeft toegekend.

Artikel 16 Geheimhouding

16.1.
Partijen
verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij
over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze
verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde
derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.

16.2.
Informatie
geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet
vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één
der Partijen de informatie naar buiten bracht.

16.3.
NLSolaro
zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken,
tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.

16.4.
Opdrachtgever
vrijwaart NLSolaro voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit
schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.

16.5.
Indien
Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze
geheimhoudingsbepaling, zal hij aan NLSolaro, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk
opeisbare boete verbeuren van € 5.000,00 alsmede een boete van
€ 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het
recht van NLSolaro om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten
en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen
boete te boven gaat.

Artikel 17 Klachten en recht van reclame

17.1.
Eventuele
gebreken in de levering van Goederen of klachten over de Diensten of
Werkzaamheden van NLSolaro dienen op straffe van verval van alle aanspraken binnen
10 dagen na afronding van de Werkzaamheden Schriftelijk door Opdrachtgever aan NLSolaro
te worden doorgegeven, behoudens in het geval Opdrachtgever kan aantonen dat
het niet redelijk noch mogelijk was binnen deze termijn de reclameren. Voorts
dient Opdrachtgever binnen 3 (drie) dagen na de constatering NLSolaro eveneens
Schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder
nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht
alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.

17.2.
Alle door
NLSolaro in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door
Opdrachtgever aan NLSolaro te worden vergoed.

17.3.
Opdrachtgever
is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om de Goederen
waarover tijdig is gereclameerd ter beschikking van NLSolaro te houden om de
tekortkoming vast te stellen.

17.4.
Indien
tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van NLSolaro
juist zijn, zal NLSolaro de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn
herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van
het uitgevoerde werk en de gekochte Goederen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting
van Opdrachtgever niet op.

17.5.
Indien
het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of
zinvol is, zal NLSolaro slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in
Artikel 19 tot en met 22 bepaalde.

17.6.
Ieder vorderingsrecht
jegens NLSolaro vervalt indien:

a.
de schade
en/of de gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe
aangegeven wijze aan NLSolaro ter kennis zijn gebracht;

b.
Opdrachtgever
geen/onvoldoende medewerking aan NLSolaro verleent ter zake een onderzoek naar
de gegrondheid van de klachten;

c.
Opdrachtgever
de Goederen ondeskundig en/of onzorgvuldig heeft gebruikt of de Goederen niet
op de juiste wijze, zoals aangegeven door NLSolaro heeft behandeld, bewaard of
bereid of indien zij de Goederen heeft gebruikt, behandeld of bewaard onder,
voor de Goederen, ongeschikte omstandigheden;

d.
de
Goederen na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen of indien na
ontdekking het gebruik van de Goederen wordt voortgezet;

e.
aan NLSolaro
geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.

17.7.
De
prestatie van NLSolaro geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk,
indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, de
Goederen in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft
geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of
verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever tijdig
gereclameerd heeft.

Artikel 18 Garantie

18.1.
Op de
door de NLSolaro geleverde Goederen of onderdelen daarvan geldt geen andere
garantie dan die NLSolaro van de desbetreffende leveranciers heeft bedongen.

18.2.
Op de
Werkzaamheden en installaties van en door NLSolaro geldt een garantie van 1
(een) jaar.

18.3.
Indien NLSolaro openingen in de buitenmuur heeft moeten maken ter
uitvoering  van de Werkzaamheden geldt
hierop 2 (twee) maanden garantie dat deze openingen waterdicht zijn.

18.4.
Elke
aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van NLSolaro
wijzigingen in de Goederen zijn aangebracht, die naar mening van NLSolaro de
normale werking en de betrouwbaarheid van de Goederen kunnen beïnvloeden.
Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door NLSolaro
geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van NLSolaro aan
de Goederen reparaties zijn verricht.

18.5.
De in dit
artikel genoemde garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van
schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in het geval door
Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie,
nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak
van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

18.6.
Niet
nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet
nakoming door Opdrachtgever van één van zijn verplichtingen ontheft NLSolaro
van zijn verplichtingen, bedoeld in dit artikel. Voldoening aan haar
garantieverplichtingen door NLSolaro geldt als enige en algehele
schadevergoeding.

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid
Opdrachtgever

19.1.
Opdrachtgever neemt tijdig passende
maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan de Goederen van NLSolaro
zoals schade als gevolg van kortsluiting, diefstal, brand, lekkage, storm,
vorst of enig andere weersgesteldheid, in –en uitstroming van gassen of
vloeistoffen. Opdrachtgever moet NLSolaro onverwijld op de hoogte stellen
indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis als bedoeld in dit artikel
voordoet of dreigt voor te doen.

19.2.
Opdrachtgever is jegens NLSolaro
aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan de Goederen tenzij
Opdrachtgever bewijst dat hem, de personen die Opdrachtgever tot de Goederen
heeft toegelaten, zijn medewerkers en de personen waarvoor Opdrachtgever
aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen
nalatigheid is te verwijten.

19.3.
Opdrachtgever vrijwaart NLSolaro tegen
boetes die NLSolaro worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van
Opdrachtgever.

19.4.
Het is Opdrachtgever zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NLSolaro nimmer toegestaan
veranderingen en toevoegingen te verrichten aan de Goederen. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte
veranderingen en toevoegingen en voor de herstelkosten.

19.5.
Opdrachtgever vrijwaart NLSolaro voor
aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door door/wegens Opdrachtgever
aangebrachte veranderingen en voorzieningen.

19.6.
Indien na
de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de werkomgeving verontreinigd
is of de uit de Opdracht voortkomende bouwstoffen verontreinigd zijn, is Opdrachtgever
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en gevolgen.

19.7.
Opdrachtgever
draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven
constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de
bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven
orders en aanwijzingen.

19.8.
Indien
bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld,
dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de
gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 20 Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten

20.1.
NLSolaro is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze
voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 21 Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten

21.1.
NLSolaro
is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk
onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover
zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van NLSolaro.

21.2.
Bij aansprakelijkheid is NLSolaro slechts
aansprakelijk voor directe schade. NLSolaro is uitdrukkelijk niet aansprakelijk
voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door
bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde
goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die NLSolaro bij
de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet
deugdelijk functioneren van door NLSolaro bij de uitvoering van de Opdracht
gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken,
geen uitgezonderd.

21.3.
NLSolaro
is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen
welke binnen haar risicosfeer vallen.

21.4.
Indien er
voor NLSolaro op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die
Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door NLSolaro, is deze
aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van NLSolaro in het betreffende geval zal
worden uitgekeerd.

21.5.
Indien de
verzekeraar NLSolaro niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van NLSolaro
beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de
Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van
€ 25.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten
bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd
hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde
aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de
laatste drie maanden.

21.6.
NLSolaro is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever
gegeven adviezen of aanbevelingen. De door NLSolaro gegeven adviezen,
aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige
garantie gegeven.

21.7.
NLSolaro is niet aansprakelijk voor aanspraken
voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.

21.8.
Indien NLSolaro
op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat
tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien
onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte
is geschied, is NLSolaro niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei
vergoeding van schade over te gaan.

21.9.
Iedere
vordering jegens NLSolaro, behalve die welke door NLSolaro is erkend, vervalt
door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de
vordering.

Artikel 22 Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten –

22.1.
Schade
waarvoor NLSolaro eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in
aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en
binnen 3 (drie) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis
heeft gebracht van NLSolaro, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij
deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

22.2.
NLSolaro
is niet aansprakelijk voor:

a.
schade
van welke aard ook, die ontstaan is doordat NLSolaro is uitgegaan van door of namens
Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie;

b.
problemen die zich voordoen buiten de
invloedsfeer van NLSolaro;

c.
fouten in
ontwerpen, tekenwerk, teksten, gegevens, constructieve- of bouwfysische
toetsen, keuringen, adviezen of berekeningen.

d.
handelingen
welke Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst zelf wenst uit te voeren
of door een andere partij dan NLSolaro laat uitvoeren zonder schriftelijke
toestemming van NLSolaro hiervoor;

e.
schending
van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door
of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens;

f.
schade
ontstaan door niet nakomen of toepassen van voorwaarden, onderhoud- en
gebruiksvoorschriften;

g.
subsidieverstrekking;

22.3.
NLSolaro
is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 11 van
deze Algemene Voorwaarden.

22.4.
Een
eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte
aansprakelijkheidsregeling geldt niet:

a.
indien
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of
door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of

b.
ingeval
van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 15 van deze
Overeenkomst bedoeld.

Artikel 23 Privacy en beveiliging persoonsgegevens

23.1.
Opdrachtgever
geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan NLSolaro zijn
persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst
en de administratieve- en beheerstaken van NLSolaro. Deze persoonsgegevens zijn
enkel toegankelijk voor NLSolaro en worden in beginsel niet zonder toestemming
van Opdrachtgever aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering
van de overeenkomst of indien NLSolaro hiertoe krachtens de wet of een
rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is.

23.2.
NLSolaro
legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de
stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te
beschermen gegevens met zich meebrengen.

23.3.
Indien NLSolaro
persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet NLSolaro dit als
verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen
die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze
gegevensverwerking rusten en vrijwaart NLSolaro tegen elke actie die is
gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

23.4.
Nadere
informatie omtrent de privacy staan omschreven in de privacyverklaring van
NLSolaro welke meest recente telkens gepubliceerd wordt op haar website www.nlsolaro.nl.

Artikel 24 Naamsvermelding en social media code

24.1.
NLSolaro
is gerechtigd om haar naam op of bij de Goederen of Werkzaamheden te (laten)
vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder
voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van NLSolaro
openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

24.2.
NLSolaro
mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan
Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar
heeft.

24.3.
Indien
Opdrachtgever een uiting over NLSolaro doet in of op een publicatie, website,
social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de
volgende richtlijnen van NLSolaro:

a.
Transparantie;
Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op
persoonlijke titel of professionele titel publiceert.

b.
Respect;
indien Opdrachtgever namens of over NLSolaro publiceert dient hij hiervoor
uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van NLSolaro verkregen te
hebben.

c.
Verantwoordelijk;
Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de
Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van tracking
software, adware, malware of spyware.

d.
Professioneel;
Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever
behouden wordt.

e.
Zekerheid;
bij twijfel dient Opdrachtgever NLSolaro te raadplegen.

f.
Bewustzijn;
Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd
en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.

Artikel 25 Communicatie via e-mail en social media

25.1.
Opdrachtgever
stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede
per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.

25.2.
Opdrachtgever
is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via
het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt
verzonden niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 26 Kennisneming Algemene Voorwaarden

26.1.
Deze
Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een oktober tweeduizend tweeëntwintig
(01/10/2022) en liggen ter inzage ten kantore van NLSolaro.

26.2.
Deze
Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of
aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is
– op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.

26.3.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te
raadplegen via de website van NLSolaro www.nlsolaro.nl.

Artikel 27 Toepasselijk recht

27.1.
Op de
rechtsverhouding tussen NLSolaro en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.

27.2.
In geval
van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
het Arrondissement Noord-Nederland; Locatie Assen, tenzij dwingende
competentieregels dit verhinderen.

27.3.
Partijen
kunnen voorts een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld
arbitrage of mediation overeenkomen, welke het recht van Partijen om te
verzoeken om een rechtelijke uitspraak nimmer zullen beperken.